דף נופל

סגן
יצחק (אצליה) הלוי

בן יעל ומשולם

נפל ביום ה' בשבט תש"ח (16.01.1948)
בן ½23 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page