דף נופל

סגן
בנימין (בני) וולוצקי

בן יעל ואריה

נפל ביום כ"ד בחשון תשכ"ח (27.11.1967)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין רמת דודכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page