דף נופל

טוראי
אביהו (אבי) וצלר

בן אורה ושלמה

נפל ביום כ"ב באייר תשכ"ט (10.05.1969)
בן ½20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין כפר החורשכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page