דף נופל

רב טוראי
אבנר זמיר

בן בלה ומשה

נפל ביום כ"ג באייר תשכ"ז (02.06.1967)
בן 23 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין רמת יוחנןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page