דף נופל

סגן משנה
חיים יערי

בן אנדה ומאיר

נפל ביום ה' בניסן תשכ"ד (18.03.1964)
בן 23 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין מרחביהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page