דף נופל

טוראי
מרדכי (מוטל'ה) כנעני

בן דבורה ומנחם

נפל ביום ט"ז בחשון תשי"ד (25.10.1953)
בן 29 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין גבתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page