דף נופל

סגן
זהרה לביטוב

בת זיתה ויהודה

נפלה ביום כ"ז בתמוז תש"ח (03.08.1948)
בת 21 בנופלה

חיל אוויר

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page