דף נופל

סמל
אריה לוין

בן זויה ויעקב

נפל ביום כ' בטבת תשכ"ח (21.01.1968)
בן 22 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין כפר רופיןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page