דף נופל

סגן
יצחק נויפלד

בן עדה ושמואל

נפל ביום כ"ט בניסן תשכ"ו (19.04.1966)
בן 19 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page