דף נופל

סגן
יהודה (יהודה'לה) פיקמן

בן רחל ושמואל

נפל ביום ט"ו באלול תשכ"ח (08.09.1968)
בן 20 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page