דף נופל

סמל
יוסף (ז'וצ'ק) פסל

בן רעיה ואברהם

נפל ביום כ"ט בשבט תשכ"ז (09.02.1967)
בן 20 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page