דף נופל

טוראי
יעקב פרידלנד

בן רוזה ושלום

נפל ביום ה' בתשרי תשי"ז (10.09.1956)
בן 34 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין געשכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page