דף נופל

סמל
עמיהוד (עמי) צור שיצר

בן מרים ואליהו

נפל ביום ח' בחשון תש"י (31.10.1949)
בן 19 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר יהושעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page