דף נופל

טוראי
מרדכי קומורניק

בן ברכה וישראל

נפל ביום י' באדר ב' תש"ח (21.03.1948)
בן ½46 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page