דף נופל

רב טוראי
יצחק שולמי

בן הניה ואליעזר

נפל ביום ב' בסיון תש"ח (09.06.1948)
בן 19 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page