דף נופל

טוראי
אריה (אריק) שוורצמן

בן יפה וצבי

נפל ביום ל' בכסלו תש"ח (13.12.1947)
בן 18 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי עפולהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page