דף נופל

סגן
אהרן (רוני) שרון

בן יהודית ויוסף

נפל ביום ד' בחשון תשכ"ט (25.10.1968)
בן 20 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין גבתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page