דף נופל

סגן
עמוס שרון

בן יהודית ויוסף

נפל ביום ה' בכסלו תשכ"ד (21.11.1963)
בן 21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין גבתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page