דף נופל

טוראי ראשון
יורם פלק

בן הניה ואליהו

נפל ביום י"ז בשבט תש"ל (24.01.1970)
בן 19 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין מרחביהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page