דף נופל

סגן משנה
שמאי כהן

בן בתיה ודוד-הכהן

נפל ביום כ"ט בשבט תש"ל (05.02.1970)
בן 21 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין צופיתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page