דף נופל

טוראי
אהוד אברמוביץ

בן דורה ומשה

נפל ביום ג' באדר א' תש"ל (09.02.1970)
בן 21 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין שרידכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page