דף נופל

טוראי
ג'ורג' (יעקב) גוטוביץ

בן מנוחה ושלמה

נפל ביום ה' באייר תש"ל (11.05.1970)
בן 19 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין מרחביהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page