דף נופל

רב טוראי
ישראל הלפרין

בן טולה וליפא

נפל ביום ח' בסיון תש"ל (11.06.1970)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין יפעתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page