דף נופל

סגן
ארנון ליטבק

בן שושנה ומשה

נפל ביום ה' בחשון תשל"א (04.11.1970)
בן 26 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין נגבהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page