דף נופל

סמל
יאיר כפרי

בן עמליה ורמי

נפל ביום ט"ז בחשון תשל"א (14.11.1970)
בן 21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין בית לחם הגליליתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page