דף נופל


אוריאל טל

בן עליזה ומקס

נפטר לאחר השירות
ו' בתמוז תש"ל (10.07.1970)
מקום מנוחתו
בית העלמין חולוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page