דף נופל

רב סרן
חיים ענבר

בן לאה ושרגא

נפל ביום כ"ו בטבת תשל"א (23.01.1971)
בן 45 בנופלו

חיל ים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page