דף נופל

סגן
שאול (שאוליק) קשת קרישטל

בן רבקה ושמחה

נפל ביום י"ב בתשרי תשל"ב (01.10.1971)
בן ½21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page