דף נופל

סמל
אהרוני (סודה) גל גוטליב

בן לאה ואשר

נפל ביום ו' בכסלו תשל"ב (24.11.1971)
בן 21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין אלוניםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page