דף נופל

טוראי
חיים קוצר

בן בלהה ויהודה

נפל ביום ט"ז בשבט תשל"ב (01.02.1972)
בן 39 בנופלו

חיל לוגיסטיקה

מקום מנוחתו
בית העלמין יפעתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page