דף נופל

טוראי
יעקב יהודה

בן אלויז ועזיז

נפל ביום כ"ט בשבט תשל"ב (13.02.1972)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page