דף נופל

סגן
אהוד (דודו) גורי

בן צביה ויצחק

נפל ביום כ"ב באדר תשל"ב (08.03.1972)
בן 21 בנופלו

חיל אוויר

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page