דף נופל

סגן
עודד נסים

בן נחמה ומשה

נפל ביום י"ג בתשרי תשל"ד (09.10.1973)
בן 22 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page