דף נופל

סמל
יוסף (יוסי) וועיש

בן אסתר ואברהם

נפל ביום י"ד בתשרי תשל"ד (10.10.1973)
בן 19 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page