דף נופל

רב סרן
נחום שמר

בן גניה ואליהו

נפל ביום י' בתשרי תשל"ד (06.10.1973)
בן 27 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page