דף נופל

סרן
עמיקם מעין

בן דבורה ורפאל

נפל ביום י"ג בתשרי תשל"ד (09.10.1973)
בן 25 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page