דף נופל

סגן
אליהו אמסטר

בן רחל ואמיל

נפל ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973)
בן 24 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page