דף נופל

רב טוראי
דוד גור-אריה

בן מרים ויעקב

נפל ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973)
בן 33 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) תל עדשיםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page