דף נופל

רב סרן
עודד חרמוני

בן בתיה ויעקב

נפל ביום י"א בתשרי תשל"ד (07.10.1973)
בן 28 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page