דף נופל

רב טוראי
רימונד לוונברג

בן נעמי וראובן

נפל ביום י' בתשרי תשל"ד (06.10.1973)
בן 26 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין עין דורכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page