דף נופל

רב טוראי
אמציה אילני

בן יהודית ויהודה

נפל ביום י' בתשרי תשל"ד (06.10.1973)
בן 19 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page