דף נופל

סגן
אריה יהלום דיאמנט

בן שרה וישעיהו

נפל ביום י"ט בתשרי תשל"ד (15.10.1973)
בן 25 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין עין דורכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page