דף נופל

סמל
יובל ברזילי

בן שרה ושמואל

נפל ביום י"ז בתשרי תשל"ד (13.10.1973)
בן 32 בנופלו

חיל רפואה

מקום מנוחתו
בית העלמין יפעתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page