דף נופל

רב סרן
עוזי ישראלי

בן יונה ומנחם

נפל ביום י"ח בתשרי תשל"ד (14.10.1973)
בן 41 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר יהושעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page