דף נופל

סמל
נדב קופרמן

בן אתי ויוסף

נפל ביום ט"ז בתשרי תשל"ד (12.10.1973)
בן 19 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין גלאוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page