דף נופל

סמל
יורם נעמן (נוימרק)

בן שרה ויוסף

נפל ביום כ' בתשרי תשל"ד (16.10.1973)
בן 34 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page