דף נופל

סמל ראשון
יוחנן (יוחי) סנדובסקי

בן שרה ואברהם

נפל ביום כ' בתשרי תשל"ד (16.10.1973)
בן 21 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי חיפהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page