דף נופל

סמל
יצחק מן

בן עליזה ויוסף

נפל ביום כ"ב בתשרי תשל"ד (17.10.1973)
בן 26 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין גבתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page