דף נופל

סגן
אפרים ישראלי

בן נחמה ויוסף

נפל ביום כ"ב בתשרי תשל"ד (18.10.1973)
בן ½22 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין דברתכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page