דף נופל

סגן
איתמר ירון

בן גיזה ודן

נפל ביום כ"ו בתשרי תשל"ד (22.10.1973)
בן 20 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page